top of page
Søk
  • september arkitekter

Detaljregulering Kveldroveien Nord, Risøyhamn.


Oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan

Oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.


Iht. plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles det oppstart av planarbeid for del av gnr 9, bnr 1 mfl. PlanId 1871_202303. I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan.


Planområdet er på ca 15 daa og ligger sentralt i Risøyhamn tettsted. Planavgrensning følger eiendomsgrenser mot sør og øst og tar med del av Withs vei og Kveldroveien for å sikre adkomst. Mot nord går planavgrensningen inntil område med dyrkbar mark og drensgrøft. Mot eiendom 9/127 vil plangrensen justeres inn mot eiendomsgrense når den foreligger.

Planområdet, markert med orange, omfatter eiendom gbnr 9/87, del av eiendom gbnr 9/1 og del av gbnr 64/13 (Fylkesvei 7706).


For området gjelder Kommuneplanens arealdel, 2013-2024, hvor hoveddel av planområdet er avsatt til LNFR, og en mindre del avsatt til bolig. Øst for Fv7706 er område for næring, off/privat tjenesteyting og forretning med etablert helsehus, sjøhusanlegg og dagligvare. Planområdet er foreslått som boligområde i innspill til ny arealplan.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ny bebyggelse i form av boliger i kombinasjon med forretning/næring, med tilhørende parkering og uteoppholdsarealer. Tiltaket vil omfatte 30-35 boenheter bestående av leiligheter, rekkehus og ene- tomannsboliger, samt mindre arealer til forretning og/eller kontorvirksomhet langs hovedvei. Adkomst til området vil være fra Withs vei og fra Kveldroveien


Aktuelle reguleringsformål vil være:

-Boligbebyggelse -frittliggende- og konsentrert småhusbebyggelse , samt blokkbebyggelse

-Sentrumsformål eller Kombinert bolig/kontor/forretning

-Kjøreveg

-Felles uteopphold/lek/parsellhager


Det er utarbeidet planinitiativ og avholdt oppstartsmøte med Andøy kommune, hvor planarbeidet ble anbefalt oppstartet. Etter avholdt oppstartsmøte, er eiendom gbnr 9/87 innlemmet i planforslaget og gbnr 9/182 tatt ut.


Planforslaget med formål boliger og forretning/kontor, er i strid med overordnet plan. Tiltaket ligger med nærhet til sentrale samfunnsfunksjoner og er et område hvor det er ønskelig med vekst og boligutvikling. Kommunen konkluderer med at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Sitat kommune: Basert på forslagsstillers vurdering av relevante kriterier opp mot §10, kan vi ikke se at planen berører områder av spesielt høy verdi. Unntaket er at det innenfor planområdet er registrert myr i AR5, hvor det må gjøres en kartlegging og vurdering av myrområdet innenfor planområdet. Vi stiller oss bak forslagsstillers vurdering om at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og dermed ikke utløse krav om konsekvensutredning. ROSanalyse og utredninger for enkelttema i planbeskrivelsen vil være tilstrekkelig for å få godt nok grunnlag for det nye tiltaket.


Det kan være aktuelt å forhandle om utbyggingsavtale med kommunen parallelt med planprosessen, gjeldende teknisk- og grønn infrastruktur og tilvisningsbolig. Dette avklares nærmere med kommunen i planarbeidet. .


Varsel om planstart er sent ut til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.


Planarbeidet utføres av September arkitekter as på vegne av forslagstiller Th Benjaminsen as.


Det vil avholdes Informasjonsmøte på tidligere Kroa i Risøyhamn den 29.06 kl 18.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, kontakt med September arkitekter as,

mail: nina@september-ark.no, tlf 90130514.


Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen eller på epost til nina@september-ark.no innen 07.08.23.

Referat fra oppstartsmøte Kveldroveien Nord Risøyhamn - versjon 2
.pdf
Last ned PDF • 300KB

Kveldroveien Nord_Planinitiativ
.pdf
Last ned PDF • 5.17MB

Forslagstillers vurdering av KU_for miljø og samfunn_230223
.pdf
Last ned PDF • 2.01MB

Varslingsliste andre intresenter_regulering Kveldroveien_Nord
.pdf
Last ned PDF • 168KB

Comments


bottom of page