top of page
Søk
  • september arkitekter

Planstart Detaljregulering Nordrygge, Bø kommune

Oppdatert: 22. mar. 2022

I henhold til plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles det oppstart av planarbeid for vestre del av gnr 73 bnr 9. Planen har fått planId 1867_2021006. Området ligger ytterst på neset Nordrygge, nordøst i Bø kommune og har adkomst fra fylkesvei 820 via Nordryggeveien. Området gjelder nordre del av Vesterhaugen med naust og båtstø, samt mindre del av gbnr 9/27 ved sjø. Området grenser til sjø i nord og vest, følger eiendomsgrense til 73/9 i sør og grenser til eiendom 9/27 i øst. I sør inkluderer planområdet felles atkomstvei fra snuplass som ligger på eiendom gbnr 73/4 og utmarksromåde. Planområdet er på ca 28 daa. Planområdet omfatter del av eiendommene med gnr 73, bnr 9, 27 og 4 samt utmarksområde, som vist på vedlagte kartutsnitt.

For området gjelder Arealdelen av Kommuneplanen for Bø 2017-2028, hvor området er avsatt til LNFR område. Området i sjø er avsatt til Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone.


Hensikten med planarbeidet er å utvikle området for etablering av et mindre sjørettet reiselivsanlegg. Det tenkes etablert 3-4 utleiehytter, en større enhet med administrasjon, servicefunksjoner og 3-4 rom for utleie, samt gjøre eksisterende båtstø dypere og se på mulighet for å anlegge et mindre småbåtanlegg/ankringsplass med molo.


Aktuelle reguleringsformål vil være:

Overnatting (næring) -og Fritid -turistformål (utleiehytter)

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag Friområde Friområde/utleiehytter

Friluftsområde i sjø og vassdrag


Det ble avholdt oppstartsmøte med Bø kommune den 30.08.2021, hvor planarbeidet ble anbefalt oppstartet. Det er av forslagstiller gjort en vurdering om planforslaget vil utløse krav om konsekvensutrdning, herunder om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen har så konkludert med at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Varsel om planstart er sent ut til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planarbeidet utføres av September arkitekter as på vegne av Are Høve. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, tas kontakt med September arkitekter as, mail: nina@september-ark.no, tlf 90130514. Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen eller på epost til nina@september-ark.no innen 21.10.21.

2620-Reguleringsplan-Nordrygge-Planinitiativ20210809
.pdf
Download PDF • 2.82MB

Nordrygge - Oppstartsmøte 30.08.21 (
.pdf
Download PDF • 251KB

Naboliste nordrygge
.pdf
Download PDF • 35KB


Forslagstillers vurdering for miljø og samfunn_rev20210831
.pdf
Download PDF • 4.92MB

Varslingsliste andre interessenter
.pdf
Download PDF • 176KB

Comments


bottom of page