Søk
  • september arkitekter

Tilbygg enebolig Hotvetveien 26 Drammen

Oppdatert: feb. 22

Tiltaket nabovarsles via Alt Inn 21.02.20 og gjelder riving uthus, nytt tilbygg og fasadeendring


Eiendommen har i dag et hovedhus som er sammenbygd i en etg med et eldre uthus. Eksisterende uthus (plassert i eiendomsgrense) nord for hovedbygning ønskes revet. Nytt  annkes i 2 etasjer+ lite loft ønskes plassert 1 m fra eiendomsgrense. Det foreligger avstandserklæring fra naboeiendom gbnr 114/584 vedr. avstand felles grense. 1. etg av tilbygget blir en del av hovedhuset, mens 2. etg og loft􀅌ønskes som egen boenhet med inngang fra nord, og uteplass på nordøstsiden, se vedlegg D2. Det søkes også om fasadeendring hovedhus; et nytt vindu fasade øst og sør. På fasade vest fjernes karnapp og det settes inn et vindu i stedet. Se tegninger datert 27.01.20.

Eventuelle merknader til nabovarslet sendes digitalt via Alt Inn eller skriftlig til ansvarlig søker:

September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen, eller på mail til nina@september-ark.no innen 6. mars 2020.
40 visninger
  • Facebook

Sparavollen 7, 3021 Drammen

Tel: +47 90130514

© 2019 by September arkitekter