top of page

FUGLESANGEN

Tilbygg eldre enebolig Krokstadelva

Eksisterende bolig er et mansardtakhus i to etasjer med flere arker og takopplett. Boligen er fra 20-tallet, men det har vært skifte av vindustyper og annen fasadeendring i senere tid.

Tilbygget på nordsiden foreslås med et moderne, enkelt formsråk med flatt tak og knapp detaljering som en kontrast til hovedbygningens komplekse takform. 

 

Tilbygget er lagt noe lavere i terrenget, for å holde gesimshøyde på samme nivå som på eksist. bygning. Overgang mellom eksisterende bygg og tilbygg artikuleres med et lesbart, lavere mellombygg som skiller de to byggene. I 1.etg tilbygg vil det være pusset overflate, mens 2.etg har slett panel. Fasade mot øst trekkes litt ut over garasjeportene for å skape dybde i fasaden, samt gi et lite tak over portene.

 

Et moderne tilbygg, med flatt tak, enkel form og detaljering, vil forsterker boligens kompleks uttrykk og la eksisterende bygningsmasse være viktigst. Tilbyggets plassering, form og størrelse underordner seg det eldre bygget samtidig som det gir hele bygningsmassen en god balanse.

 

BYA tilbygg 109 kvm.

Forprosjekt med byggemelding 2017-2018

bottom of page