top of page
Søk
  • september arkitekter

Planstart Detaljregulering Buveien Sortland

Oppdatert: 23. mar. 2022

Iht. plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles det oppstart av planarbeid for gnr 15, bnr 2006, 2008, 2268. Planen har fått planId 1870_2021363. Området ligger i et etablert boligområde på Strandskog, sør i Sortland.


Området grenser til Steiroveien i sør, friområdet i nord, boligtomter i øst og område for off. tjenesteyting i vest. Veiene Buveien, Snorresvei og Margrethe Wiigs vei går igjennom planområdet. Planområdet er på ca 7,9 daa og omfatter eiendommene med gnr 15, bnr 2006, 2008 og 2268. I tillegg til del av av gbnr 15/1806 og 15/1807, samt del av veiene Margrethe Wiigs vei, og Snorres vei, gbnr 15/1354, 15/2003 og 15/1977, som vist på vedlagte kartutsnitt.

I gjeldende kommunedelplan, Byplan Sortland, 2015-2027, er området avsatt til boligbebyggelse.

I gjeldende reguleringsplan, Øvre Myrland, 14.11.1985, er nordre del av området regulert til boliger, mens området mellom Snorresvei og Steiroveien er regulert til forretning og friområde. For nedre del av området gjelder også Reguleringsplan for del av Steirovegen med tilliggende område - Strandskog, fra 1993.


Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for 18-22 utleieboliger med tilhørende infrastruktur og uteoppholdsareal. Det foreslås boligbebyggelse bestående av flere bygninger i en-to etasjer og en utnyttelsesgrad på 35-45% BYA. Hovedformålet vil være boligbebyggelse. Området vurderes bebygget i flere trinn. Adkomst vil være fra inntilliggende veier, hvor antall og plassering vurderes nærmere i planarbeidet, herunder stenging av adkomstveien Snorresvei, som i dag har gjennomkjøring forbudt.

Det ble avholdt oppstartsmøte med Sortland kommune den 16.11.21. I mail av 1.2.22 fra Sortland kommune ble planarbeidet anbefalt oppstartet. Referat fra oppstartsmøte samt Planinitiativ kan sees på Sortland kommune sin hjemmeside, samt på www.september-ark.no/aktuelt.


Kommunen konkluderer med at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.


Dette brevet sendes til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.


Planarbeidet utføres av September arkitekter as på vegne av Sortland Boligstiftelse.

For ytterligere opplysninger om planarbeidet, tas kontakt med September arkitekter as,

mail: nina@september-ark.no, tlf 90130514.

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen eller på epost til nina@september-ark.no innen 29.04.22.1_2_vedlegg_Anmodning_oppstartsmøte
.pdf
Last ned PDF • 18.27MB

Ref oppstartsmøte Buveien
.pdf
Last ned PDF • 217KB

Adresseliste for medvirkning i planprosessen
.pdf
Last ned PDF • 133KB

97 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page