top of page
Søk
  • september arkitekter

Planstart Detaljregulering Th Havn Næringsområde

Iht. plan‐ og bygningslovens § 12‐8 varsles det oppstart av planarbeid for gnr 9 bnr 216, 260 og del av gbnr 9/1. Planen har fått planId 1871_202102. Området ligger sørvest på Hamarøy, Risøyhamn og deles av Fylkesvei 82. Området grenser til sjø i sør og vest, hytteområde i nord, og følger høyspenttrasé i LNFR område i øst. Øst for planområdet ligger Risøyhamn tettsted med idrettsområde, skole og boliger. Planområdet (land og sjø) er på ca 300 daa, hvor landdel (dagens situasjon) er ca 210 daa. Planområdet omfatter eiendommene med gnr 9, bnr 216, 260 og del av gbnr 9/1, samt del av vei Fv 82 (63/1) og Fv7706 (64/13), som vist på vedlagte kartutsnitt. For området øst for fylkesveien er planens avgrensning satt noe vidt, for å sikre adkomst til området..

For området gjelder Kommuneplanens arealdel, 2013-2024. Området øst for Fv82 er avsatt til LNFR område. For området vest for Fv82, er landområdet avsatt til fremtidig næringsområde, N22, hvor det er krav til utarbeidelse av detaljreguleringsplan. Området i sjø er avsatt til Bruk og vern av sjø og vassdrag.

Hensikten med planarbeidet er å utvikle næringsområde N22 (område ved dypvannskai) for etablering av sjørettet lager -og næringsvirksomhet, herunder utvide kai, anlegge fylling i sjø, samt sikre at område ved Telefonvika blir et friområde og en buffer mot nærliggende hytteområde. Ved etablering av næringsområdet, ønskes det å benytte masser fra eksisterende uttak vest for Måshågen. Etter endt uttak vil uttaksområdet omdisponeres til område for næring/lagervirksomhet, mens øvrige områder rundt vil være friområde/friluftsområde,

eksempelvis med mulighet for akebakke fra Måshågen. Eksisterende adkomst fra fylkesveien til området N22 skal benyttes. Det vil etableres ny adkomst til nytt næringsområde ved Måshågen. Aktuelle reguleringsformål vil være:


Det er avholdt oppstartsmøte med Andøy kommune, hvor planarbeidet ble anbefalt oppstartet. Referat fra oppstartsmøte samt Planinitiativ kan sees på Andøy kommune sin hjemmeside. Det er av forslagstiller gjort en vurdering om planforslaget vil utløse krav om konsekvensutrdning, herunder om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Kommunen har så konkludert med at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Varsel om planstart er sent ut til alle berørte parter og andre interessenter slik at de som ønsker kan komme med innspill til planarbeidet. Når planforslaget legges ut til offentlig ettersyn får berørte parter varsel om dette og kan komme med uttalelser og merknader innen en gitt høringsfrist. Offentlig ettersyn blir kunngjort på kommunens nettsider.

Planarbeidet utføres av September arkitekter as på vegne av Th Benjaminsen as. For ytterligere opplysninger om planarbeidet, tas kontakt med September arkitekter as, mail: nina@september-ark.no, tlf 90130514. Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet sendes skriftlig til September arkitekter as, Sparavollen 7, 3021 Drammen eller på epost til nina@september-ark.no innen 25.05.21.372 visninger0 kommentarer

Comments


bottom of page